لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

Epica - Run For Fall

Run for a fall

تو متوجه شن های رونده ای نبودی که تو را به فریبی جاودانه میکشانند...

Epica - Memory

Memory Cover Art

اندکی صبر سحر نزدیک است...

Epica - Feint

Feint
فریب


The very brightest candle of all has been extinguished
روشن ترین شمع در میان شمعها خاموش شده است
Smothered by those who could not bear to face reality
خاموش شده است توسط آن کسانی که طاقت مواجه شدن با حقیقت را ندارند

Eric Clapton - Tears In Heaven

Eric Clapton - Tears In Heaven

آیا مرا خواهی شناخت
اگر روزی تو را در بهشت دیدم؟

Elvis Presley - Always On My Mind

Always On My Mind
تمام فکر و ذهنم تو بودی


Maybe I didn't treat you
Quite as good as I should have
شاید آنگونه که باید با تو خوشرفتار نبودم
Maybe I didn't love you
Quite as often as I could have
شاید آنقدر که باید به تو عشقم را ابراز نکردم