لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

Tim MacGraw - Nashville Without You

Nashville Without You
نشویل بدون شما


It'd be just another river town
این شهر هم مثل بقیه شهر های کنار رود معمولی می شد

Streets would have a different sound
خیابان ها صدایی متفاوت از آنچه اکنون هست می داشتند.

There'd be no honky tonks with whiskey rounds
دیگر هیچ کلوب و بطری ویسکی ای وجود نمی داشتند.

Tim MacGraw - Tinted Windows

Tinted Windows
شیشه های رنگی


I had tinted windows on my first car
شیشه های اتوموبیل اولم رنگی بود

We used to park out by the reservoir
عادت داشتیم کنار سد پارک می کردیم

We had the water, radio and the stars
آب در کنارمان و موسیقی از رادیوی ماشین و ستاره های زیبا در آسمان بالای سرمان.

Tim MacGraw - It's Your World

It's Your World
این دنیای توست!


Hey hey hey, hey hey hey

It's your bed that we sleep in
این تخت توست که ما در آن می خوابیم!!

It's your smile up on the wall
لبخند توست که بر دیوار قاب کرده ایم

It's your night, it's your weekend
شب متعلق به توست، اخر هفته مال توست

Tim MacGraw - The Highway don't Care

The highway don't care
جاده اهمیتی نمی دهد


Bet your windows rolled down and your hair's pulled back
شرط می بندم شیشه های اتومبیل را پایین کیشده و باد موهایت را در هم ریخته است

and I betcha' got no idea you're going way too fast
و شرط می بندم اصلا حواست نیست که زیادی سریع رانندگی می کنی

You're tryin' not to think about what went wrong
تلاش می کنی راجع به اینکه چه اشتباهی پیش آمد فکر نکنی

Tim MacGraw - Annie I Owe You A Dance

Annie I Owe You A Dance
آنی من یک رقص به تو بدهکارم


I was running late again
دوباره داشت دیرم می شد

Picking up a few things
تعدادی کالا از قفسه ها برداشتم

And there you were on aisle 13
و تو را آنجا دیدم در ردیف سیزده فروشگاه

Tim MacGraw - Mexicoma

Mexicoma
ماکزیکوماI'm sittin' here stoned, at tortilla Joes
من اینجا با حالت مستی نشسته ام، در کافه ی تورتیلا جونز

And Nobody knows my name
و کسی نام مرا نمی داند

And thats alright with me
و البته مهم هم نیست

(Muse - Exogenesis: Symphony Part 3 (Redemption

(Exogenesis: Symphony Part 3 (Redemption
سمفونی شماره ی سه (رستگاری)


Let's start over again
بیا دوباره از اول شروع کنیم

Why can't we start it over again
چرا نمی توانیم دوباره از ابتدا آغاز کنیم؟

Just let us start it over again
فقط بیا دوباره شروع کنیم