لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

Tim MacGraw - Please Remember Me

Please Remember Me

لطفا مرا به یاد آور


When all our tears have reached the sea
ان زمان که تمام اشکهایمان به دریا رسیدند (دریا شدند)


Part of you will live in me
بخشی از تو در من زنده خواهد ماند


Way down deep inside my heart
در عمق قلبم

Tim MacGraw - Book of John

Book of John
آلبوم عکس جان


We were sittin' round the supper table
ما دور میز شام جمع بودیم

And the buzz of the frigid air
و صدای به هم خوردن دندانهایمان از سرما

Was the only sound til Mama laid down
تنها صدایی بود که به گوش میرسید تا اینکه مادر آمد

Tim MacGraw - Let Me Love It Out Of You

Let Me Love It Out Of You
بگذار به تو عشق بورزم


I know you're mad
می دانم عصبانی هستی

and I'm to blame for that
و من مقصرم

Yes I'm sorry again
بله، طبق معمول معذرت می خواهم

for the things I did
برای کارهایی که کردم

Tim MacGraw - Nashville Without You

Nashville Without You
نشویل بدون شما


It'd be just another river town
این شهر هم مثل بقیه شهر های کنار رود معمولی می شد

Streets would have a different sound
خیابان ها صدایی متفاوت از آنچه اکنون هست می داشتند.

There'd be no honky tonks with whiskey rounds
دیگر هیچ کلوب و بطری ویسکی ای وجود نمی داشتند.

Tim MacGraw - Tinted Windows

Tinted Windows
شیشه های رنگی


I had tinted windows on my first car
شیشه های اتوموبیل اولم رنگی بود

We used to park out by the reservoir
عادت داشتیم کنار سد پارک می کردیم

We had the water, radio and the stars
آب در کنارمان و موسیقی از رادیوی ماشین و ستاره های زیبا در آسمان بالای سرمان.

Tim MacGraw - It's Your World

It's Your World
این دنیای توست!


Hey hey hey, hey hey hey

It's your bed that we sleep in
این تخت توست که ما در آن می خوابیم!!

It's your smile up on the wall
لبخند توست که بر دیوار قاب کرده ایم

It's your night, it's your weekend
شب متعلق به توست، اخر هفته مال توست

Tim MacGraw - The Highway don't Care

The highway don't care
جاده اهمیتی نمی دهد


Bet your windows rolled down and your hair's pulled back
شرط می بندم شیشه های اتومبیل را پایین کیشده و باد موهایت را در هم ریخته است

and I betcha' got no idea you're going way too fast
و شرط می بندم اصلا حواست نیست که زیادی سریع رانندگی می کنی

You're tryin' not to think about what went wrong
تلاش می کنی راجع به اینکه چه اشتباهی پیش آمد فکر نکنی