لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

The Beatles - Yesterday

Yesterday
دیروز


Yesterday all my troubles seemed so far away
دیروز همه مشکلات خیلی بعید به نظر میرسیدند

Now it looks as though they're here to stay
اما الان به نظر میرسد برای همیشه سر راهمان باقی خواهند ماند

Oh, I believe in yesterday
اوه من به دیروز باور دارم

Suddenly I'm not half the man I used to be
ناگهان به نظر میرسد من حتی نیمی از آن مردی که قبلا بوده ام نیستم

Carl Orff - O Fortuna

Coldplay - Viva la Vida

Bob Seger - Old Time Rock and Roll

Old Time Rock and Roll
راک اند رول قدیمی


Just take those old records off the shelf
آن نوار های قدیمی را از روی تاقجه بردار و بیاور

I sit and listen to them by myself
من خودم تنهایی اینجا مینشینم و به آنها گوش میکنم

Today's music ain't got the same soul
موسیقی امروز آن روح قبل را ندارد

I like that old time a-rock n' roll
من راک اند رول قدیمی را بیشتر میپسندم

سال 95

Happy Noruz3

Metallica - Harvester Of Sorrow

Harvester Of Sorrow1
برچیننده ی غم


My life suffocates
زندگی ام در حال نابودی ست

Planting seeds of hate
در وجودم دانه های نفرت می پروراند

I’ve loved, turned to hate
هر عشقی که میورزیدم به نفرت تبدیل شده ست

Trapped far beyond my fate
آب از سرم گذشته است

The Beatles - Hey Jude

Hey Jude

Hey Jude, don't make it bad
هی جود ! خرابش نکن

Take a sad song and make it better
یک آهنگ غمگین انتخاب کن و سعی کن بهترش کنی

Remember to let her into your heart
یادت باشد اول او را به قلبت راه بده

Then you can start to make it better
بعد میتوانی بهترش کنی