لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

وبلاگ ترجمه ی ترانه های برتر انگلیسی

لیریکس

در این وبلاگ ترجمه های خودم رو از قطعات زیبایی که شنیدم میذارم.
در صورت کپی، منبع رو ذکر کنید.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

The Beatles - Hey Jude

Hey Jude

Hey Jude, don't make it bad
هی جود ! خرابش نکن

Take a sad song and make it better
یک آهنگ غمگین انتخاب کن و سعی کن بهترش کنی

Remember to let her into your heart
یادت باشد اول او را به قلبت راه بده

Then you can start to make it better
بعد میتوانی بهترش کنی

Metallica - Blackened

mushroom-cloud

The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything” ~ Albert Einstein1

 

Adele - Remedy

"Remedy"
درمان


I remember all of the things that I thought I wanted to be
به یاد دارم که زمانی آرزو داشتم چگونه آدمی باشم

So desperate to find a way out of my world and finally breath
عزمم را جزم کرده بودم تا از دنیای بسته ی خود خارج شوم و سرانجام نفسی تازه کنم

Right before my eyes I saw, my heart it came to life
درست مقابل چشمانم دیدم ، زندگانی ام دگرون شد

This ain't easy it's not meant to be
این آسان نبوده و قرار هم نیست که آسان باشد

Every story has it's scars
به هر حال هر داستانی زخمهای خودش را دارد

Adele - Million Years Ago

Million Years Ago
میلیونها سال پیشI only wanted to have fun
من فقط دنبال تفنن (تفریح) بودم

Learning to fly learning to run
دنبال تاختن و پرواز کردن

I let my heart decide the way
با قلبم تصمیم میگرفتم

When I was young
آن زمانی که جوان بودم

(Gary Moore - Still Got the Blues (For You

Stillgottheblues

چه سالها که گذشت و نرفتی از یادم
هنوز عشق تو این عشق جاودان با من × حمید مصدق

Metallica - Thorn Within

Thorn Within1
علف هرز


Forgive me, Father, for I have sinned2
پدر، مرا ببخش برای گناهی که مرتکب شده ام

Find me guilty of the life I feel within
به خاطر زندگی ای که در درونم هست، مرا گناهکار بدان

When I’m branded, this mark of shame
وقتی این نشان شرم بر من زده میشود

Should I look down, disgraced
آیا باید سرم را با سیاه رویی پایین اندازم

Adele - Hello

Hello
سلام

Hello, it's me
سلام، این منم

I was wondering if after all these years
در عجب بودم آیا بعد از اینهمه سال

You'd like to meet, to go over everything
میخوای باز هم مرا ملاقات کنی، و همه چیز را به یاد آوری

They say that time's supposed to heal ya
میگویند گذشت زمان باید تو را تسکین دهد

But I ain't done much healing
ولی من که چندان تسکین نیافته ام